Beleidsplan 2020-2025

Bekijk hier het jaarverslag van stichting PiPa van het kalenderjaar 2019

Beleidsplan 2020-2025

Stichting PiPa

Bezoekadres Middeldijk 113-113a
2993 AN Barendrecht
Telefoonnummer 06-11762054
Internetadres www.stichtingpipa.nl
Emailadres info@stichtingpipa.nl
KvK nummer 60377771

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting PiPa, 2020-2025.

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting PiPa (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2020-2025 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel ‘de opvang van hulpbehoevende kinderen, een en ander in de ruimste zin van het woord.’.
De Stichting is opgericht op 25 maart 2014. Vanaf deze datum zal zij zich intensief inzetten voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo gaat het bestuur door met de opvang van kinderen in de vorm van een pleegoudergezin en zullen er contacten gelegd worden met gemeente, scholen, kerk, jeugd & gezin en andere instanties waar hulpbehoevende kinderen & hun ouders aankloppen voor hulp. PiPa biedt direct beschikbare plaatsen voor crisisopvang. Een plaatsing in Pipa biedt een time-out voor betrokkenen in afwachting van een definitieve oplossing.

2. Werkzaamheden

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel ‘de opvang van hulpbehoevende kinderen een en ander in de ruimste zin van het woord.
Praktisch laat zich dit uitgebreider verwoorden door: Wij willen kinderen en jong volwassenen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen opvangen en een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen om uiteindelijk uit te groeien tot een normaal functionerend en aan de maatschappij deelnemend mens. Doel: herstel van basisvertrouwen en eigenheid.
PiPa is anders!

Pipa is een voorziening voor laagdrempelige, tijdelijke zorg en opvang van kinderen & jong volwassenen uit de gemeente Barendrecht en omgeving.
Pipa is gehuisvest aan de Middeldijk 113/113A te Barendrecht. Het betreft een perceel grond van ca. 3700 m2 met daarop een woonboerderij en diverse schuren. In de woonboerderij wonen de beheerders met hun eigen gezin en is er plaats om ca. 4 kinderen/jong volwassenen onderdak en zorg te verlenen.
PiPa beschikt over diverse sport- en spelvoorzieningen, waaronder een trampoline, tafeltennistafel, voetbalveldje, speelhut, schommel, etc.
PiPa wil de kinderen mee laten helpen met de verzorging van het aanwezige kleinvee en de huisdieren.
PiPa beschikt in de woonboerderij over een bibliotheek, waarvoor ieder kind /volwassene wel iets interessants is te vinden om te lezen.
PiPa beschikt over een vaste speelruimte met spelletjes voor jong en oud.
PiPa heeft een sociale buurtfunctie en een open karakter!

Plaatsing?
Het plaatsen van een kind/jong volwassene kan op 2 manieren gebeuren.
• Het verzoek tot plaatsing gebeurt via (een vast contactpersoon van een wijkteam van)de gemeente Barendrecht (telefonisch/mail/aan huis)
• Rechtstreeks (dus buiten de gemeente om). Hierbij wordt de minimaal benodigde informatie uitgewisseld en wordt er z.s.m. een besluit tot al of niet plaatsen genomen. Intentie is dat er geplaatst kan worden mits er op dat moment / in de komende tijdspanne ruimte en zorg beschikbaar zal zijn. De beheerders hebben bij een verzoek tot plaatsing beslissingsbevoegdheid over het wel of niet plaatsen.

Kosten
Bij plaatsing via de gemeente zorgt de gemeente voor een geldende bijdrage in de onkosten, deze bijdrage is per persoon per dag en is vooraf vastgesteld. De bijdrage wordt gestort op rekening van de stichting.
Indien er geplaatst wordt buiten de gemeente om komen de kosten voor rekening van de stichting en/of worden er nadere afspraken gemaakt over de onkostenvergoeding. De deur van stichting PiPa staat open voor kinderen van alle lagen van de bevolking. Kinderen die leven in armoede moeten gebruik kunnen maken van onze hulp.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat sinds 25 maart 2014 uit:

• de heer Marinus Cornelis Barkmeijer, voorzitter;
• mevrouw Anneke Lusink-Westerkamp, secretaris;
• mevrouw Sarine Louisa Velthoven, penningmeester;

Activiteiten

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het bieden van zorg aan hulpbehoevende kinderen. Met donaties wordt de additionele zorg geboden.
Concrete activiteiten die de stichting de komende periode wil gaan ontplooien zijn:
• mogelijkheid tot sporten bij verenigingen
• onderhouden van spel- en sport voorzieningen
• Cultureel programma (waaronder musea en theaterbezoeken)
• Ondersteunen van kinderen in thuissituatie (te denken valt aan kleding/speelgoed)
• Ondersteunen van ouders in de opvoeding

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, werft de Stichting extra fondsen.

3. Werving van gelden

De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is voor voornoemde activiteiten afhankelijk van hun inzet en giften. De Stichting verwacht giften van sympathisanten, familie en bekenden, maar ook van Stichtingen met een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit tracht zij te realiseren door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting, eventuele mailings van nieuwsbrieven naar familie en een brede kring van bekenden en bijvoorbeeld via het benaderen van bedrijven beoogt de Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan behalen.

De Stichting heeft als doel haar inkomsten te krijgen vanuit giften van
1) Particulieren
2) ANBI instellingen

De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige en directe manier, door middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten etc. Naast donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken. De Stichting is vanaf 1 april 2014 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Indien zij deze status behoud, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs, onder voorwaarden, mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen.

4. Beheer van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen rekening genomen. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

5. Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in de kinderen of duurzame goederen welke ten dienste staan aan de kinderen (huis, inrichting, auto tbv vervoer etc. De komende jaren (2020-2025) zal de Stichting haar vermogen onder andere aanwenden voor renovatie/onderhoud van de woonboerderij en het terrein, maar op de eerste plaats voor de kinderen.

Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen beleggen in defensieve fondsen, in casu spaarrekening. De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten.