Jaarverslag

Jaarverslag Stichting PiPa 2019

Algemeen

Naam van Instelling    : Stichting PiPa

Bezoekadres                : Middeldijk 113-113A

                                        2993 AN Barendrecht

RSIN                               : 853883592

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel ‘de opvang van hulpbehoevende kinderen een en ander in de ruimste zin van het woord’. Praktisch laat zich dit uitgebreider verwoorden door: Wij willen kinderen en jong volwassenen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen opvangen en een veilige woonsituatie bieden waarin ze tot rust komen en hun basisvertrouwen kunnen herstellen om uiteindelijk uit te groeien tot een normaal functionerend en aan de maatschappij deelnemend mens. Doel: herstel van basisvertrouwen en eigenheid. 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter               : Marco Barkmeijer

Secretaris              : Anneke Westerkamp

Penningmeester   : Sarine Barkmeijer

Beleidsplan

De Stichting is opgericht op 25 maart 2014. Vanaf deze datum zal zij zich intensief inzetten voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo gaat het bestuur beginnen met de opvang van kinderen in de vorm van een pleegoudergezin en zullen er contacten gelegd worden met gemeente, scholen, kerk, jeugd & gezin en andere instanties waar 

hulpbehoevende kinderen & hun ouders aankloppen voor hulp. PiPa biedt direct beschikbare plaatsen voor crisisopvang. Een plaatsing in Pipa biedt een time-out voor betrokkenen in afwachting van een definitieve oplossing. 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten.

Activiteiten 1 januari – 31 december 2019

We hebben vele activiteiten gehad op de boerderij, stichting Present & stichting de zorgnijverij zijn een aantal malen geweest om klusjes te doen in en om het huis. Ook vanuit de kerken komen er regelmatig enthousiaste groepen langs. Er zijn door diverse scholen in Barendrecht & Rotterdam acties opgezet om geld in te zamelen voor onze stichting. 

Spullen die we nodig hebben voor de kinderen (te denken valt aan kleding, speelgoed, boeken) worden na een oproepje van ons op facebook door vele enthousiaste volgers gebracht. Ook dit jaar blijft de betrokkenheid van deze mensen er groot, onze dank hiervoor!

De naamsbekendheid is via de website, facebook pagina & lokale kranten tot stand gekomen. 

We kunnen melden dat er ook dit jaar weer een aantal kinderen zijn opgevangen door stichting PiPa (Woonachtig in Barendrecht/Rotterdam). De kinderen draaien mee met het gezin en hebben hun plekje gevonden. Verder hebben we diverse ouders/gezinnen kunnen ondersteunen bij de opvoeding.

Voor 2020 gaan we zoeken naar samenwerkingspartners om vooral de buitenomgeving/tuin netjes te houden. Het onderhouden van de naamsbekendheid, een verdere impuls aan sponsoring/donaties en natuurlijk de opvang van de kinderen!

PiPa = Persoonlijk Initiatief Persoonlijke Aanpak!

FINANCIEEL VERSLAG 2019

Uitgebracht aan

Stichting PiPa

te Barendrecht

INHOUD                                                                                                                             BLZ

ALGEMEEN                                                                                                                             1

DOELSTELLING                                                                                                                       2

BALANS PER 31 DECEMBER 2019                                                                                              3

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019                                                                                 4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019                                                                5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019                                                   6

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2020                                                                                        7

CvdL

                                                                              Stichting PiPa

                                                                              Voordijk 419

                                                                              2993 BD  Barendrecht

                                                                              T.a.v. het bestuur

                                                                              Bleiswijk, februari 2020

Geacht bestuur,

Ingevolge uw verzoek  hebben wij het financiële verslag van uw stichting over 2019       samengesteld. Er is samengesteld aan de hand van de door u verwerkte boekhouding en de door u verstrekte bescheiden.

Op basis van onze bevindingen bij de controle, adviseren wij het bestuur om aan de penningmeester decharge te verlenen en het financiële verslag over 2019 goed te keuren.

Een korte analyse geven wij op de volgende bladzijden.

Met vriendelijke groeten,

C. van der Leek

                                                                                                                                                   2

Stichting PiPa

Barendrecht

Doelstelling

Stichting PiPa is op 1 april 2014 opgericht.

  • De stichting heeft ten doel de opvang van hulpbehoevende kinderen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt op daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
  • Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting aan het vergoed.

Fiscaal

De stichting is vanaf 1 april 2014 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. 

Het RSIN fiscaalnummer is 853.883.592.

CvdL

                                                                                                                                                   3

Stichting PiPa

Barendrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA                                                                           PASSIVA

Vlottende activa                                                             Reserves

                                                                                     Continuïteitsreserve                         33.250

Liquide middelen

Rabobank R.C.                                             719              Schulden op korte termijn

Rabobank Doelreserven                            33.000              Overige schulden                                  469

                                                              33.719

                                                              33.719                                                                    33.719

CvdL

                                                                                                                                                   4

Stichting PiPa

Barendrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

BATEN

Donaties particulieren                                                                                                             2.455

Giften particulieren                                                                                                                   380

Giften en vaste bijdragen organisaties                                                                                    32.720

Acties                                                                                                                                    9.276

Giften in natura                                                                                                                    12.000

                                                                                                                                           56.831

Ontvangen rente                                                                                                                           2

                                                                                                                                           56.833

LASTEN

Algemeen

Bankkosten                                                 123

Internetkosten                                            152

Assurantiën                                                 307

Actiekosten                                                 939

Promotiekosten                                        1.781

                                                                                       3.302

Woonboerderij

Dieren en dierenweide                              3.343

Onderhoud inventaris                                2.774

Onderhoud woonboerderij                         7.577

Aanschaffingen inventaris                          1.236

Onderhoud tuin                                        3.317

Onderhoud omheining en bestrating           8.978

Opvangkosten kinderen                             1.775

Afschrijving aanhangwagen                          165

                                                                                     29.161

In natura

Huur woonboerderij                                 12.000

                                                                                     12.000

                                                                                                                                            44.463

Resultaat                                                                                                                              12.370

CvdL

                                                                                                                                                   5

Stichting PiPa

Barendrecht

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA                                                                                                                      31-12-2019     

Vlottende activa

Liquide middelen

Deze omvatten de saldi van de rekeningen bij de Rabobank per 31 december 2019.

PASSIVA

Reserves

Continuïteitsreserve

Stand 01-01-2019                                                                                                                  20.880

Overschot 2019                                                                                                                     12.370

Stand 31-12-2019                                                                                                                  33.250

Schulden op korte termijn

Overige schulden

Te betalen aanschaffingen                                                                                                         469

CvdL

                                                                                                                                                   6

Stichting PiPa

Barendrecht

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding anders dan voor gemaakte onkosten voor de uitvoering van de fonds wervende activiteiten.

Er zijn geen bezoldigde personeelsleden.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

In 2019 zijn er door het bestuur, net zoals de jaren ervoor, geen kosten gedeclareerd, zodat het binnen de doelstelling van de stichting blijft om de kosten beperkt te houden.

Met de baten wordt de opvang mogelijk gemaakt van hulpbehoevende kinderen in de woonboerderij aan de Middeldijk 113 en 113a te Barendrecht.

Giften in natura zijn tevens gespecificeerd toegelicht bij de lasten in natura.

Het resultaat over 2019 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

CvdL

                                                                                                                                                   7

Stichting PiPa

Barendrecht

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2020

BATEN

Donaties particulieren                                                                                                             2.500

Donaties giften en acties organisaties                                                                                       8.000

Inkomsten uit acties *)                                                                                                             2.500

Giften in natura                                                                                                                    12.000

                                                                                                                                           25.000

LASTEN

Algemeen

Bankkosten                                                 135

Internetkosten                                            200

Assurantie                                                   320

                                                                                          655

Woonboerderij

Dieren en dierenweide                              5.500

Onderhoud inventaris                                1.000

Onderhoud woonboerderij                         1.000

Huur woonboerderij                                12.000

Speelterrein inrichting                               1.000

Opvangkosten kinderen                             1.850

Sportactiviteiten                                         500

Actiekosten                                              1.150

                                                                                     24.000                                                      

                                                                                                                                           24.655

Overschot                                                                                                                                  345

*)  Te realiseren uit acties voor nieuwe donateurs, giften e.a.

     De huur woonboerderij is geheel gedekt door een gift in natura. 

CvdL